Algemene wedstrijdvoorwaarden ‘JYSK Store 2500’

*Geschenkkaarten kunnen niet tegen contanten worden omgeruild.
1. De wedstrijd ‘JYSK Store 2500’ wordt georganiseerd door JYSK België BVBA, Bredabaan 1263, 2900 Schoten.
2. De wedstrijd loopt van 2 oktober 2017 t.e.m. 12 november 2017.
3. Deelname aan de wedstrijd gebeurd door aanmelding met uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam en e-mailadres. Op deze manier kan u wekelijks deelnemen aan een meerkeuzevraag met 3 antwoordmogelijkheden.
4. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
5. Deelname aan de wedstrijd staat open voor natuurlijke personen wonend in Vlaanderen.
6. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben gekregen voor deelname aan de prijsvraag.
7. De winnaar wordt bepaald door middel van een verloting onder de deelnemers die de prijsvraag correct hebben beantwoord.
8. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van JYSK en hun familieleden.
9. De deelnemer is verplicht tot het verstrekken van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.
10. De prijs wordt in samenspraak met de betrokken winnaar afgeleverd onder voorbehoud van identiteitscontrole conform de identiteit vermeld bij deelname en een officieel identiteitsbewijs.
11. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd. Winnaars ontvangen uiterlijk 17 november 2017 persoonlijk bericht op het e-mailadres dat is opgegeven bij deelname.
12. De namen van de winnaars zullen na 20 november 2017 gepubliceerd worden op: https://jysk.be/nl/klantendienst/wedstrijd-winnaars
13. Tijdens de gehele wedstrijdperiode geeft JYSK 6 x een JYSK geschenkkaart weg t.w.v. €250. De JYSK geschenkkaart kan alleen in een Belgische JYSK winkel besteed worden en niet in de online webshop.
14. De prijs is persoonlijk en kan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JYSK.be niet overgedragen worden aan derden. Een prijswinnaar kan niet vragen de prijs in te ruilen tegen geld of een andere winst in natura. JYSK.be behoudt zich het recht voor een prijs te bieden met dezelfde waarde als de aangeduide prijs. Bij weigering of niet aanvaarding van de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. JYSK is in dat geval gerechtigd een andere winnaar te trekken.
15. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos, behoudens de normale kosten voor toegang tot het internet met het oog op de deelname zelf aan de wedstrijd. U dient zelf in te staan voor deze kosten.
16. De deelnemer aanvaardt dat JYSK het recht heeft om de voor- en achternaam en de woonplaats van de prijswinnaar na afloop van de wedstrijd bekend te maken en te publiceren op haar website alsook een prijswinnaar te vermelden in communicatie van welke aard dan ook. Iedere prijswinnaar gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om zijn of haar foto te laten nemen in het kader van zijn of haar inontvangstneming van de prijs. De winnaar gaat er bovendien mee akkoord dat deze foto kosteloos mag worden aangewend in communicatie van welke aard dan ook van JYSK en doet uitdrukkelijk afstand van alle vermogensrechten die hij of zij op deze foto(‘s) zou kunnen laten gelden.
17. De gegevens van de deelnemers worden geregistreerd in een bestand van JYSK België BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2900 Schoten, Bredabaan 1263, die verantwoordelijk is voor de behandeling. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 heeft de deelnemer recht op inzage en kosteloze wijziging van zijn persoonlijke gegevens. U heeft een kosteloos recht op verzet voor wat betreft uw gegevensverwerking verricht in het kader van commerciële doeleinden. U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan dit vragen door een verzoek (vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart) via brief te richten aan JYSK België BVBA, Bredabaan 1263, 2900 Schoten. Via deze weg kan u ook uw recht op verzet aan ons meedelen.
18. De deelnemer geeft toestemming tot het aanmelden voor de JYSK nieuwsbrief, bij deelname aan de ‘JYSK Store 2500’ wedstrijd. De deelnemer zal een email ontvangen van JYSK, waarin wordt gevraagd om zijn/haar aanmelding voor de JYSK nieuwsbrief te bevestigen.
19. De persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd en de uitreiking van de prijs. In dat geval is JYSK gerechtigd om de persoonsgegevens aan derde partijen die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag te verstrekken.
20. JYSK behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd (vroegtijdig) stop te zetten of zelfs te annuleren als gevolg van overmacht of andere onvoorziene redenen, zonder schadevergoeding voor de deelnemers of voor andere betrokkenen. JYSK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd, noch voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of de aanwijzing van de winnaar.
21. JYSK is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene wedstrijdvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.
22. JYSK is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene wedstrijdvoorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JYSK daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de wedstrijd, zal door JYSK op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
23. De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.